สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ปี 2567
เลขที่ 1
รายละเอียด ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 5 มีนาคม 2567
วันที่ยื่นซอง 5 มีนาคม 2567 - 11 มีนาคม 2567
วันที่เปิดซอง 15 มีนาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศ
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -