สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น2 อาคารประสานมิตร(อาคาร 3)จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ยื่นซอง 22 กุมภาพันธ์ 2567 - 30 เมษายน 2567
วันที่เปิดซอง 20 เมษายน 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 1. บก.01
TOR 1. ขอบเขตของงาน
2. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [22/3/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -