สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ อว 8702.4/- ลว 13 ก.พ.
รายละเอียด จ้างเหมาบริการสแกนเอกสารใบทรานสคริปต์และบันทึกข้อมูลใบทรานสคริปต์ จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ยื่นซอง 13 กุมภาพันธ์ 2567 - 13 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่เปิดซอง 13 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [21/2/2567]
ข้อมูลสัญญา [8/3/2567]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -