สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ปี 2567
เลขที่ 3
รายละเอียด จ้างติดตั้งระบบปรับอากาศห้องไฟฟ้าอาคารบริการ:ม.ล.ปิ่น มาลากุล และอาคารนวัตกรรม:ดร.สาโรช บัวศรี (ครั้งที่ 2)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่างประกวดราคา

ร่างราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
ขอบเขตของงาน
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 6 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ยื่นซอง 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 14 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่เปิดซอง 7 มีนาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. บก 01
2. ใบแจ้งปริมาณและราคา
TOR 1. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
2. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [23/2/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -