สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 31 มกราคม 2567
วันที่ยื่นซอง 12 กุมภาพันธ์ 2567 - 12 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่เปิดซอง 12 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศ
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -