สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ อว 8702.4/ ลว. 16 ม.ค.
รายละเอียด จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP จำนวน 20 User
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 30 มกราคม 2567
วันที่ยื่นซอง 18 มกราคม 2567 - 18 มกราคม 2567
วันที่เปิดซอง 18 มกราคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [30/1/2567]
ข้อมูลสัญญา [30/1/2567]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -