สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ กค 4
รายละเอียด จ้างการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่ประสานมิตรและองครักษ์
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารประกวดราคา

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
ขอบเขตของงาน

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 19 มกราคม 2567
วันที่ยื่นซอง 29 มกราคม 2567 - 29 มกราคม 2567
วันที่เปิดซอง 30 มกราคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [1/2/2567]
รายงานผลการตรวจรับ -