สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ อว 8702.4/- ลว 2 ม.ค. 67
รายละเอียด ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 16 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2567
วันที่ยื่นซอง 10 มกราคม 2567 - 12 มกราคม 2567
วันที่เปิดซอง 12 มกราคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายล
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [6/2/2567]
ข้อมูลสัญญา [6/2/2567]
ประกาศยกเลิก [6/2/2567]
รายงานผลการตรวจรับ -