สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่ รช.eb 4/2567
รายละเอียด เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการผู้ป่วยใน จำนวน 200 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2567
วันที่ยื่นซอง 30 มกราคม 2567 - 30 มกราคม 2567
วันที่เปิดซอง 31 มกราคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. แนบท้ายประกาศ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
2. Spec
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [14/2/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -