สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2567
เลขที่ ศสส.055
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2567
วันที่ยื่นซอง 11 มกราคม 2567 - 19 มกราคม 2567
วันที่เปิดซอง 22 มกราคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส.055/2567
ราคากลาง 1. แบบ บก.06
TOR 1. ชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ฯ
2. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -