สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปี 2567
เลขที่ นว.03
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์สำหรับห้องเรียน smart classroom จำนวน 300 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบ)

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 3 มกราคม 2567
วันที่ยื่นซอง 4 มกราคม 2567 - 10 มกราคม 2567
วันที่เปิดซอง 11 มกราคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [2/2/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -