สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ สค 8
รายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก ขนาด 120x240 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 26 ธันวาคม 2566 - 27 ธันวาคม 2566
วันที่เปิดซอง 27 ธันวาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [8/1/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -