สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด การขายพัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 141 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 25 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
วันที่เปิดซอง 11 มกราคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. รายการวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 141 รายการ
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -