สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ กค 3
รายละเอียด จ้างตรวจสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ.2567
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 8 มกราคม 2567 - 8 มกราคม 2567
วันที่เปิดซอง 9 มกราคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้าง
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [23/1/2567]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน [23/1/2567]
ประกาศผลผู้ชนะ [23/1/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -