สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ อว 8702.4/-
รายละเอียด จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 300 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 21 ธันวาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 21 ธันวาคม 2566 - 8 มกราคม 2567
วันที่เปิดซอง 8 มกราคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [10/1/2567]
ข้อมูลสัญญา [9/1/2567]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ใบตรวจรับจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2566