สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2567
เลขที่ คพ 4
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 20 ธันวาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 20 ธันวาคม 2566 - 11 มกราคม 2567
วันที่เปิดซอง 22 มกราคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้าง
2. เอกสารแนบใบเสนอราคา
3. ตารางเปรียบเทียบฯ
4. 1.10 ตารางสรุปรายชื่อ ประวัติ และประสบการณ์ ฯ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [28/3/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -