สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปี 2567
เลขที่ .........
รายละเอียด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและพื้นที่บัณฑิตศึกษาจำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 18 ธันวาคม 2566 - 26 ธันวาคม 2566
วันที่เปิดซอง 27 ธันวาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ
2. รายละเอียดประกอบแบบ
3. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [9/1/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -