สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ปี 2567
เลขที่ ทส.02/2567
รายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบห้องสอบดิจิทัล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 14 ธันวาคม 2566 - 21 ธันวาคม 2566
วันที่เปิดซอง 22 ธันวาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ประกอบห้องสอบดิจิทัล
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -