สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่ รช.eb 78/2566
รายละเอียด จัดซื้อยา Gliclazide 60 mg modified-release tablet จำนวน 78,000 เม็ด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 14 ธันวาคม 2566 - 14 ธันวาคม 2566
วันที่เปิดซอง 15 ธันวาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. คุณลักษณะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [30/1/2567]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -