สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ปี 2567
เลขที่ 1
รายละเอียด จ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1-8 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
ขอบเขตของงาน
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 1-3
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 2-3
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 3-3

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 29 พฤศจิกายน 2566 - 14 ธันวาคม 2566
วันที่เปิดซอง 15 ธันวาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. บก 01
TOR 1. ขอบเขตของงาน
2. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 1-3
3. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 2-3
4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 3-3
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -