สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ปี 2567
เลขที่ ทส.01/2567
รายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประกอบห้องสอบดิจิทัล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 8 ธันวาคม 2566 - 8 ธันวาคม 2566
วันที่เปิดซอง 12 ธันวาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่
ราคากลาง 1. แบบ บก.06
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -