สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่ รช.eb73/2566
รายละเอียด อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1,240 ถุง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 29 พฤศจิกายน 2566 - 29 พฤศจิกายน 2566
วันที่เปิดซอง 30 พฤศจิกายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปค
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [14/12/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -