สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด น้ำยาเคลือบตาขณะผ่าตัด (VISIOL) จำนวน 1,000 หลอด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 1 พฤศจิกายน 2566 - 1 พฤศจิกายน 2566
วันที่เปิดซอง 1 พฤศจิกายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [15/11/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -