สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (AHU) จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 23 พฤศจิกายน 2566 - 23 พฤศจิกายน 2566
วันที่เปิดซอง 24 พฤศจิกายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายระกาศ
ราคากลาง 1. ้เอกสารราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [8/12/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -