สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 8 พฤศจิกายน 2566 - 8 พฤศจิกายน 2566
วันที่เปิดซอง 8 พฤศจิกายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. สเปก
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [18/12/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [14/11/2566]
รายงานผลการตรวจรับ -