สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด ซื้อแท๊บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 13 ตุลาคม 2566 - 17 พฤศจิกายน 2566
วันที่เปิดซอง 17 พฤศจิกายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR 1. ซื้อแทปเล็ด
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [14/11/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -