สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด สายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต (Palindrome All Size) จำนวน 100 ชิ้น
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2566
วันที่ยื่นซอง 12 ตุลาคม 2566 - 12 ตุลาคม 2566
วันที่เปิดซอง 12 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. TOR
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [13/11/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -