สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ กค 1
รายละเอียด ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย
1. หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226A (26A) จำนวน 125 กล่อง
2. หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CB435A (35A) จำนวน 36 กล่อง
3. หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CE285A (85A) จำนวน 354 กล่อง
4. หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Q2612A (12A) จำนวน 54 กล่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 19 ตุลาคม 2566 - 27 ตุลาคม 2566
วันที่เปิดซอง 30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [14/11/2566]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [14/11/2566]
ข้อมูลสัญญา [13/12/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ตรวจรับหมึกครั้งที่ 1
2. ตรวจรับหมึกครั้งที่ 2
3. ตรวจรับหมึกครั้งที่ 3
4. ตรวจรับหมึกครั้งที่ 4
5. ตรวจรับหมึกครั้งที่ 5