สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 12 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566
วันที่เปิดซอง 24 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [31/10/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -