สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ อว 8702.4/-
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 12 ตุลาคม 2566 - 12 ตุลาคม 2566
วันที่เปิดซอง 12 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร [12/10/2566]
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [12/10/2566]
ข้อมูลสัญญา [22/12/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ตรวจรับพัสดุ