สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2567
เลขที่ พศ.003
รายละเอียด งานปรับปรุงห้องคณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมพรีคลินิก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 12 ตุลาคม 2566 - 24 ตุลาคม 2566
วันที่เปิดซอง 25 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. บก01
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [30/10/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -