สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ปี 2567
เลขที่
รายละเอียด ขายทอดตลาด จำนวน 254 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 11 ตุลาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 11 ตุลาคม 2566 - 24 ตุลาคม 2566
วันที่เปิดซอง 24 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขายทอดตลาด จำนวน 254 รายการ
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -