สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ อว 8702.4/ ลว 22 ก.ย.66
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 26 กันยายน 2566
วันที่ยื่นซอง 26 กันยายน 2566 - 26 กันยายน 2566
วันที่เปิดซอง 26 กันยายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [24/11/2566]
ข้อมูลสัญญา [24/11/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ใบตรวจรับ