สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่ รช.eb.57/2566
รายละเอียด วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 22 กันยายน 2566
วันที่ยื่นซอง 4 ตุลาคม 2566 - 4 ตุลาคม 2566
วันที่เปิดซอง 5 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปคชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือด
2. สเปคชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [12/10/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -