สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2567
เลขที่ พล 01
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด พื้นที่ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษาทั้งหมด จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 21 กันยายน 2566
วันที่ยื่นซอง 29 กันยายน 2566 - 29 กันยายน 2566
วันที่เปิดซอง 2 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาฯ
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
2. คำนวณประมาณราคากลาง
TOR 1. TOR Clean 1-5
2. TOR Clean 6-10
3. TOR Clean 11-15
4. TOR Clean 16-17
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [27/9/2566]
รายงานผลการตรวจรับ -