สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2567
เลขที่ คพ 1
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Campus License) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2566
วันที่ยื่นซอง 22 กันยายน 2566 - 22 กันยายน 2566
วันที่เปิดซอง 22 กันยายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
2. เอกสารแนบใบเสนอราคา
3. ตารางเปรียบเทียบฯ
ราคากลาง 1. บก06
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณธเฉพาะของพัสดุ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [27/9/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -