สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ปี 2567
เลขที่ 002
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 16 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 11 กันยายน 2566
วันที่ยื่นซอง 11 กันยายน 2566 - 25 กันยายน 2566
วันที่เปิดซอง 26 กันยายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงานจ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณหอพัก จำนวน 16 อาคาร
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -