สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่ รช.eb.55/2566
รายละเอียด วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 7 กันยายน 2566
วันที่ยื่นซอง 22 กันยายน 2566 - 22 กันยายน 2566
วันที่เปิดซอง 25 กันยายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปควัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
2. สเปคชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ จำนวน 36,000 การทดสอบ
3. สเปคชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ
4. สเปคชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) จำนวน 27,000 การทดสอบ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [3/10/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -