สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2567
เลขที่ กค 12/2566
รายละเอียด จ้างตรวจสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ.2567
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
TOR

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 7 กันยายน 2566 - 7 กันยายน 2566
วันที่เปิดซอง 8 กันยายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [26/9/2566]
รายงานผลการตรวจรับ -