สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2567
เลขที่ ศสส.001
รายละเอียด จ้างเหมาบริหารจัดการผ้า จำนวน 600,000 กิโลกรัม
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 12 กันยายน 2566 - 12 กันยายน 2566
วันที่เปิดซอง 13 สิงหาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. 001
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
2. SPEC
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -