สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่ รช.eb.48/2566
รายละเอียด เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แก้เอียง จำนวน 100 กล่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 24 สิงหาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 4 กันยายน 2566 - 4 กันยายน 2566
วันที่เปิดซอง 5 กันยายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปค
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [12/9/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -