สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2567
เลขที่ รช.eb43/2566
รายละเอียด อาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 418 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 8 สิงหาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 28 สิงหาคม 2566 - 28 สิงหาคม 2566
วันที่เปิดซอง 29 สิงหาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบ
2. กรอกราคา
3. เอกสารแนบท้าย
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปค
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [11/9/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -