สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 17
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงปรับปรุงคลินิกทันตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037475624
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 21 เมษายน 2566 - 21 เมษายน 2566
วันที่เปิดซอง 24 เมษายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ปร. 4
2. ปร.5 (ก)
3. ปร. 5(ข)
4. ปร. 6
5. ขั้นตอน 1
6. ขั้นตอน 2
TOR 1. แบบรูปรายการละเอียด หน้า 1-50
2. แบบรูปรายการละเอียด หน้า 51-93
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -