สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ ศป 07
รายละเอียด ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 5 เมษายน 2566 - 5 เมษายน 2566
วันที่เปิดซอง 7 เมษายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [12/4/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -