สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 16
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหน่วยฆ่าเชื้อและจ่ายเครื่องมือกลาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037230155
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 28 มีนาคม 2566 - 18 เมษายน 2566
วันที่เปิดซอง 19 เมษายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหน่วยฆ่าเชื้อและจ่ายเครื่องมือกลาง
ราคากลาง 1. ราคากลางงานปรับปรุงหน่วยฆ่าเชื้อและจ่ายเครื่องมือกลาง
TOR 1. แบบรูปรายการงานปรับปรุงหน่วยฆ่าเชื้อและจ่ายเครื่องมือกลาง
2. รายการประกอบแบบงานปรับปรุงหน่วยฆ่าเชื้อและจ่ายเครื่องมือกลาง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -