สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 21 มีนาคม 2566 - 29 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 30 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบ
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -