สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ สค 24
รายละเอียด จ้างซ่อมแซมห้องน้ำภาควิชาสังคมวิทยา ชั้น 5 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 27 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 23 มีนาคม 2566 - 27 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 27 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [28/3/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -