สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างพื้นที่กิจกรรมนิสิต ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัยและนวัตกรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 23 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 1 มีนาคม 2566 - 1 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 3 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [23/3/2566]
ข้อมูลสัญญา [4/8/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -