สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 14
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางทันตกรรมคลินิก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037266173
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 23 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 23 มีนาคม 2566 - 21 เมษายน 2566
วันที่เปิดซอง 24 เมษายน 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. แบบรูปรายการงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางทันตกรรมคลินิก
2. แบบรูปรายการงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางทันตกรรมคลินิก (2)
3. แบบรูปรายการงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางทันตกรรมคลินิก (3)
4. รายการประกอบแบบแบบงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางทันตกรรมคลินิก
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -