สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
ปี 2566
เลขที่ สห.14
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างราคากลาง
-

ร่าง TOR
TOR
แผนผังการติดตั้ง

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 21 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 20 มีนาคม 2566 - 28 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 29 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
2. ผังการติดตั้ง
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -